Éghajlatváltozás Magyarországon: Első Nemzeti Értékelő Jelentés

Bevezető, etikai keretek

 • Planetáris határelmélet
 • Éghajlatváltozás: az ember felelőssége a természetben és a természetért
 • Fenntartható Fejlődési Célok
 • Nemcselekvés költségei
 • Tudományos ismereteink és politikai elkötelezettségünk fejlődése: rendszerszintű válaszadás Magyarországon a „+1,5°C” lehetőségére
 • A jelentés hármas meghatározottsága: tudomány és politikum párbeszéde, az „IPCC módszertan”, a helyzetek és alternatívák oksági-rendszerszemléletű tárgyalása
 • A klímabarát társadalmi működés a rendszer tökéletesítését és stabilizációját igényli
1. Megfigyelt éghajlati változások Magyarországon
 • Út a Holocénből az Antropocénbe (természetes éghajlatingadozások, környezeti változások)
 • Melegedő környezet (eltérően melegedő régiók, cirkuláció módosulása, éghajlati övek eltolódása, medencehatás)
 • Általános tendenciák (éghajlati paraméterek, indikátorok)
 • Szélsőségek változása
 • A városokban jelentkező többlethatás
2. Éghajlati kényszerek, éghajlati forgatókönyvek és hatások
 • Természetes és antropogén éghajlati kényszerek, kölcsönhatások (például napsugárzás, vulkáni tevékenység, ÜHG koncentráció, aeroszol, földhasználat)
 • Forgatókönyvek (globális kibocsátási (SRES) és sugárzási kényszeren alapuló (RCP) forgatókönyvek stb.)
 • Éghajlat modellezés, eredmények (módszertan: GCM, RCM, empirikus modellek, validáció; bizonytalanság; Magyarországra vonatkozó eredmények, szélsőségek várható változásai)
 • Az éghajlatváltozás magyarországi hatásai ágazatonként (vízgazdálkodás, energiaszektor, mezőgazdaság, erdészet, biodiverzitás, egészségügy, városok, közlekedés, turizmus, ipar)
3. Kibocsátási tendenciák, forgatókönyvek, integrált és rendszerszintű válaszok
 • Termelési és fogyasztási alapú kibocsátások dekompozíciós elemzése
 • Az Európa Uniós Emisszió-kereskedelmi Rendszer hatálya alá tartozó és az azon kívül eső ágazatok kibocsátási tendenciái (szénmegkötés is)
 • Kibocsátási forgatókönyvek, nettó zéró kibocsátás eléréshez szükséges ágazati erőfeszítések megoszlása
 • Kapcsolódás a fenntartható fejlődéshez: konfliktusok és szinergiák
 • Az éghajlatvédelem, a gazdasági versenyképesség, fejlődési fordulat, valamint a jóllét összefüggései Magyarországon
 • Szinergiák, kompromisszumok (trade-off-ok), potenciális ütközési ponto (fejlődés, alkalmazkodási és mérséklési lehetőségek)
 • A nemzeti, ágazati, területi és vállalati éghajlat politikák hazai jó gyakorlata és lehetőségei
 • A tudományos módszerek, a tudásmegosztás és a technológia-váltást segítő innováció szerepe és lehetőségei, valamint a befektetések mérséklésre vonatkozó hatásai
4. Kibocsátásmérséklési lehetőségek az energiaszektorban és a termelő ágazatokban (ipar, mező- és erdőgazdaság)
 • A hazai energiatermelés és ipari energiafelhasználás
 • Fő beavatkozási lehetőségek az energiatermelés területén (ÜHG kibocsátás, energiarendszerek és hálózatok, vízhasználat, területhasználat)
 • Fő beavatkozási lehetőségek az ipari energiafelhasználásban
 • Az energiafordulat mérföldkövei (ütemezés, intézményrendszer, költségek)
 • Mérséklési lehetőségek a mező- és erdőgazdaságban
 • Mezőgazdaság (talajvédelem, művelési technikák és ÜHG-megkötés, precíziós gazdálkodás)
 • Erdőgazdálkodás (meglévő erdők szénmegkötése, erdőtelepítés, erdőtalajok, faanyag szénmegkötése, agrárerdészet)
 • Természeti környezet (vizes élőhelyek – megőrzés/helyreállítás, ökoszisztéma-szolgáltatások)
 • Költségek és járulékos hasznok (co-benefits)
 • Szakpolitikai, térségi és önkormányzati cselekvés lehetőségei, finanszírozás, ösztönzők, szabályozók
5. Mérséklési lehetőségek a felhasználói és szolgáltató ágazatokban (épületek, közlekedés, hulladékgazdálkodás)
 • Mérséklési lehetőségek az épületekben, közlekedésben, hulladékgazdálkodásban
 • Épített környezet (meglévő épületállomány, felszínborítás, új építésű házak, mélyfelújítások, innovatív technológiák)
 • Épületeken belüli energiafelhasználás (világítás, háztartási és irodai berendezések, informatika, kommunikáció, média, stb)
 • Közlekedés (mobilitás menedzsment, e-mobilitás, alternatív meghajtások, közösségi közlekedés, megosztás)
 • Hulladékgazdálkodás
 • Költségek és járulékos hasznok (co-benefits)
 • Horizontális (komplex) témák (okos város, tájhasználat változásai, mérséklés összetett hatásai környezeti szempontból, életciklus-elemzés, körforgásos gazdálkodás)
 • Kapcsolódás más mérséklési és alkalmazkodási területekhez (megújuló energiaforrások hatása a fenti területekre, éghajlati szélsőségek hatása, vízgazdálkodás, szén-dioxid megkötés, tárolás és használat)
 • Szakpolitikai, térségi és önkormányzati cselekvés lehetőségei, finanszírozás, ösztönzők, szabályozók
6. Alkalmazkodási kihívások és lehetőségek ágazatok szerint és ágazatok között
 • Az alkalmazkodás területei – direkt, indirekt, mérsékléshez kapcsolódó
 • Sérülékenységi keretrendszer, metodika
 • Alkalmazkodási szükségletek mérséklési forgatókönyvek szerint, az alkalmazkodás határai Magyarországon
 • Termelő ágazatok – ipar, mező- és erdőgazdaság
 • Szolgáltató ágazatok (energia, közlekedés, vízgazdálkodás, egészségügy, oktatás, turizmus stb.)
 • Lakosság, népesség
 • Költségek és járulékos hasznok (co-benefits)
 • Szakpolitikai, önkormányzati cselekvés lehetőségei, finanszírozás, ösztönzök, szabályozók
7. Alkalmazkodási kihívások és lehetőségek térségek szerint
 • Térségi alkalmazkodási alapvetések (alapelvek és módszerek, idő- és léptékdimenzió), regionális összefüggések
 • Táji-környezeti térségek alkalmazkodási kihívásai (természeti tájak)
 • Társadalmi-gazdasági térségek alkalmazkodási kihívásai különböző térlehatárolás alapján (urbánus-rurális, centrum-periféria, járás-megye-régió stb.)
 • Térségi alkalmazkodási pályák, lehetőségek (létező forgatókönyvek és kritikájuk, szintetizált természeti-társadalmi-gazdasági elemzés)
 • Költségek és járulékos hasznok (co-benefits)
 • Térségi döntéshozatal elősegítése (kormányzati-önkormányzati ösztönzők, kapcsolatok, érintettek szerepvállalása)
8. Éghajlatváltozás és biztonság
 • Fogalmi meghatározások (az éghajlatváltozás, mint biztonsági kérdés; hosszú távú, degradációs folyamatok; sokkszerű események, válságok)
 • Az éghajlatváltozás biztonságiasítása a közvéleményben (kapcsolódás: szemléletformálás)
 • Belső biztonság (erőforrás-szűkösség szélsőséges hatásai (szakterületi fejezetek bedolgozása alapján); egészségbiztonság); szélsőséges, sokkszerű időjárási és környezeti események hatása Magyarországra; kritikus infrastruktúra védelme; katasztrófavédelmi beavatkozás, humanitárius segítségnyújtás; „Zöld haderő”
 • Külső biztonság (nemzetközi eredetű közvetett hatások – tömeges ellenőrizetlen migráció; nemzetközi fejlesztéspolitika)
 • Kockázatelemzési mátrix
 • Költségek és járulékos hasznok (co-benefits)
 • Szakpolitikai, térségi és önkormányzati cselekvés lehetőségei, finanszírozás, ösztönzők, szabályozók
9. Gazdasági és jogi vonatkozások, nemcselekvés költségei, finanszírozás
 • Elvi alapok: költséghatékonyság, jelenérték számítás, elosztási viszonyok, fenntartható fejlődés
 • A nemcselekvés költségei: közgazdaságtani és társadalmi költségek, idődimenzió, intézkedések időzítése
 • Szinergiák, kompromisszumok (trade-off-ok), hatások, költségek
 • A mérséklés és az alkalmazkodás pénzügyi kockázatainak felmérése
 • A jogi kötelezettségek alanyai és jogi szabályozási módszerek: az állam (külön kitérve az Alaptörvényből fakadó kötelezettségekre: elővigyázatosság, megelőzés, nemzedékek közötti méltányosság követelményei), a vállalkozások, bankok, biztosítók, önkormányzatok, az egyének, fiatalok szerepe. A gazdasági átalakulás jogi és közgazdaságtani keretei: eddigi eszközök kudarcai és új, innovatív megoldások. A társadalom alkalmazkodását segítő intézményi szabályok – pozitív klímajövőkép jogi, gazdasági feltételei: hosszú távú gondolkodás, reziliencia, alapvető jogok, társadalmi innováció
 • Finanszírozás: állami és piaci források, kiadások, támogatások, piaci finanszírozás dominanciája, innovatív finanszírozási lehetőségek, beruházási szükségletek, felelős vagyongazdálkodás
10. Válaszok egyéni, közösségi és lokális szinteken, oktatás és szemléletformálás
 • A klímatudatos értékrend és életmód változása Magyarországon
 • Oktatás és képzés
 • Tudományos kutatási irányok
 • Egyházak és művészetek
 • A klímakommunikáció és a marketing eszközei, az infokommunikáció lehetőségei
 • Interdiszciplináris klímanyelv és kommunikáció

Lépjen
velünk
kapcsolatba