Adatkezelési Tájékoztató

Jelen adatkezelési és felhasználói szabályzat szabályzat a www.hupcc.hu weboldalra terjed ki. Jelen weboldal üzemeltetője a Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület (továbbiakban Adatkezelő). A szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik felek kampányaihoz, marketing célú megjelenéseihez kapcsolódnak.

Az www.hupcc.hu tartalma regisztráció, adatszolgáltatás nélkül megtekinthető. Az Adatkezelő Hírlevél szolgáltatása a www.hupcc.hu weboldalon történő regisztrációt – hírlevél feliratkozást követően vehető igénybe. A regisztráció önkéntes, a megadott adatokat Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azok biztonságát garantálja.

Weboldalunkon keresztül feliratkozott felhasználók hírlevél küldése céljából jelenleg nem kezel adatbázist.

A Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület (HuPCC) mint a www.hupcc.hu domainen elérhető, egyesületi weboldal (”Weboldal”) üzemeltetője kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (”Hatóság”) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A HuPCC az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”) 3. § 9. pontja értelmében vett adatkezelőnek (”Adatkezelő”) minősül.

Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki az információs társadalommal összefüggően a Weboldalon regisztrál vagy a Weboldalon szolgáltatást vesz igénybe (”Felhasználó”).

A HuPCC ezúton tájékoztatja Felhasználóit, Weboldalának látogatóit az általa a Weboldallal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

 

 1. Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület

Levelezési cím: 1277 Bp.. Pf. 51.

Nyilvántartási szám: 01-02-0017432

Adószáma: 19281672-1-41

Képviselője: Dr. Szekér László, elnök

Bankszámlaszáma: 10403301-50526978-78571002

Központi e-mail címe: kapcsolat@hupcc.hu

 1. A kezelt adatok

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a  Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület csak azokat az információkat használja fel, amelyek a Felhasználó azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy tájékoztatást kaphasson a Weboldalon történt regisztrációjával vagy szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban. A Weboldal használatához, a böngészéshez nem szükséges megadni adatokat, ám néhány funkció eléréséhez (pl. rendezvényre jelentkezés), több személyes adat megadása is szükséges.

A HuPCC a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe hírlevelet vagy szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 1. Az adatkezelés célja

A Felhasználóról a HuPCC által nyilvántartott adatok, a HuPCC által fenntartott adatbázisokban tárolt információk adatkezelése célja hírlevél küldése, illetve a Felhasználókkal való kapcsolattartás szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatban.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, melyet nevének, e-mail címének megadásával vagy a regisztráció alkalmával ad meg a HuPCC számára.

 1. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott adatokat a HuPCC addig őrzi, amíg azok törlését Felhasználó nem kéri.

 1. Az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatokat elsődlegesen a HuPCC munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

 1. A Felhasználó jogai, adatok törlése, zárolása, helyesbítése

Felhasználó bármikor jogosult kérni az adatainak  helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását. Amennyiben ehhez segítséget kér, a HuPCC-hez fordulhat. A HuPCC a beérkezett kérelmeket a lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja, a válaszról Felhasználót értesíti.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

A HuPCC arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, Igénybe vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, egyéb igényét pedig bírósági úton érvényesítheti.

 1. Vonatkozó jogszabályok

Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket, valamint a jogérvényesítés pontos módját, a Hatóság eljárását a következő törvények tartalmazzák:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (GDPR)

 1. Anonim látogató-azonosítók (cookie, süti)

Az Európai Uniós törvények értelmében a HuPCC felhívja a Weboldal látogatóinak figyelmét arra, hogy a www.hupcc.hu webhely sütiket (cookie-kat) használ. A cookie-k viselkedési adatok gyűjtésére, elemezésére, az oldal fejlesztésére szolgálnak, azonban ezen adatok alapján Ön nem beazonosítható. A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A cookie-k egyedi számsorból állnak, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgálnak.

A cookie-k által gyűjtött információkat a webhely nem értékesíti, nem adja bérbe, nem terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Felhasználó ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

 1. Egyebek

A HuPCC a Felhasználó aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más Weboldalok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Ha a HuPCC a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A HuPCC kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

HuPCC a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a HuPCC a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. HuPCC nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

A HuPCC bármikor jogosult jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani. A HuPCC a módosításokról a Felhasználót a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy a Felhasználó a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Hatályos: 2021. február 23.

Internetes elérés helye: http://www.hupcc.hu/

Lépjen
velünk
kapcsolatba